دوره مقدماتی آموزش فارسی به غیر فارسی زبان ها و نحوه تدریس خواندن و نوشتن فارسی

دوره مقدماتی آموزش فارسی

دوره مقدماتی آموزش فارسی

هدف اصلی دوره مقدماتی، یادگیری خواندن و نوشتن فارسی است. زبان آموزان در پایان دوره می توانند هر متن ساده ای را بخوانند و بفهمند و مطالب خود را در قالب جمله های ساده و درست بنویسند. اگر زبان آموزان با روش صحیح، خواندن و نوشتن را فرا بگیرند هرگز از خواندن کلمات نا آشنا ترس نخواهند داشت و هر کلمه ای را که به فارسی بیان شود با توجه به صداها می توانند بنویسند. بدیهی است که گاهی کلمه های نا آشنا را غلط تلفظ نموده یا هنگام نوشتن، شکل های حروف هم صدا را به جای هم بنویسند. این گونه اشتباهها بر اثر تمرین، تکرار و مهارت یافتن در خواندن و نوشتن به تدریج برطرف خواهد شد.

نحوه ی آموزش خواندن و نوشتن فارسی

آموزش خواندن و نوشتن زمانی شروع می گردد که زبان آموزان به خوبی بتوانند هر کلمه ای را که می شنوند درست تلفظ کنند، معنی آن را بفهمند، بخش ها و صداهای آن کلمه را بشناسند.

شکل صداها (حروف الفبای فارسی) و چگونگی نوشتن آنها نسبت به خط زمینه بر اساس اصول و قواعد آموزش فارسی یاد داده می شود. برای سهولت یادگیری از خط ساده نسخ و حروف چاپی استفاده می شود تا زبان آموزان به آسانی قواعد نوشتن را یاد گرفته و بتوانند به راحتی متن ها را در هر کتاب و نوشته چاپی بخوانند.

در دوره مقدماتی آموزش فارسی، تدریس از حروف آسان و متداول به حروف مشکل صورت می گیرد. حرف جدید در کلمه ای تدریس می شود که سایر حروف آن را زبان آموزان قبلا یاد گرفته باشند. این کلمه به عنوان “کلمه کلیدی” برای حرف جدید خواهد بود.

در درس های ابتدایی از تصاویر و اشیا مربوط به کلمات آشنا برای تدریس و شناختن حروف استفاده می شود که اغلب در زندگی روزمره با آن مواجه می شوند.

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

5 × 5 =