راهنمای تدریس زبان دوم همراه با درک و استدلال

راهنمای تدریس زبان دوم به کودکان

راهنمای تدریس زبان دوم

مراحل آموزش زبان دوم

اگر یادگیری با فهم و استدلال همراه نباشد به سرعت فراموش می شود بنابراین دوره های آموزشی فقط برای خواندن و نوشتن نیست بلکه کار اصلی آن، زبان آموزی است. زبان آموزی یعنی آموختن “دقیق گوش دادن“، “درست سخن گفتن” و “خواندن همراه با درک و استدلال آزاد و خلاق” و در نهایت “نوشتن و بیان فکر و اندیشه“.

در ، فرد از روی شکل، کلمه مورد نظر را گفته و صداهای متشکل آن را معین می کند و بعد شکل نوشتاری آن را با دانسته های خود منطبق می سازد. یکی از مزایای روش ترکیبی این است که با تفکر و فهم همراه بوده و یادگیری طوطیوار شکل حروف نیست. در این روش از همان ابتدا، زبان آموز به خواندن جمله می پردازد و معلم به میزان درک زبان آموز از مطالب خوانده شده توجه دارد. این کار با پاسخ دادن به پرسش ها و بحث و گفنگو درباره مطالب خوانده شده شکل می گیرد. بنابراین زبان آموزان به خواندن مطالب درسی اکتفا نکرده به مطالعه آزاد و افزودن اطلاعات خود تشویق می شوند.

دقیق گوش دادن

آرام و دقیق همراه با تفکر گوش دادن مهارتی است که در یادگیری هر زبانی موثر می باشد. برخی از اشتباهات تلفظی در اثر درست گوش دادن خود به خود برطرف می شود.

درست سخن گفتن

در این مرحله باید درباره موضوع مشخص فکر کرده و سپس افکار خود را آهسته و شمرده بیان نمود. برای این کار اغلب از شرح تصاویر استفاده می شود. از اصول دیگر خوب سخن گفتن، تنظیم صدا است. نحوه بیان و آهنگ جملات، در درک مستقیم آنها تاثیر دارد.

خواندن

گوش دادن و سخن گفتن، مهارتی هستند که خود به خود رشد می کنند اما خواندن، مرحله ای اکتسابی است. خواندن بدون درک و فهم، خواندن نیست بلکه تلفظ اشکال و حروف الفبا است. خواندن از سه کار دیدن، تلفظ کردن و فهمیدن تشکیل می شود. فرد اول شکل کلمه را دیده و آن را با اشکال ذهنی خود منطبق می سازد بعد تلفظ نموده  و مفهوم آن را درک می کند. برای این که انطباق با معلومات قبلی بهتر انجام شود باید در آموزش از کلمات آشنا استفاده شود.

نوشتن

زبان آموز برای اینکه درست بنویسد باید یاد گرفته باشد که خوب بشنود و کلمه ها را درست تلفظ کند. باید یاد گرفته باشد که در مقابل صداهایی که می شنود چه اشکالی را به چه طریقی بنویسد. زبان آموز یاد می گیرد که افکار خود را در جملات منظم کرده و به صورت ساده، گویا و قابل فهم برای خواننده به رشته تحریر درآورد.

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

5 − one =