انگلیسی پایه هشتم درس 4 – مدرسه دانش آموزان استثنایی در ایران

انگلیسی پایه هشتم درس 4 در مدرسه دانش آموزان استثنایی در ایران با تدریس علیرضا مامانی با مشکل کم بینایی

Read more

انگلیسی پایه هشتم درس 3 – مدرسه دانش آموزان استثنایی در ایران

انگلیسی پایه هشتم درس 3 در مدرسه دانش آموزان استثنایی در ایران برای آموزش به نابینایانو نیمه بینایان

Read more

ریاضی پایه هفتم فصل صفر بخش 2 – مدرسه دانش آموزان استثنایی در ایران

ریاضی پایه هفتم فصل صفر بخش 2 در مدرسه دانش آموزان استثنایی در ایران با تدریس استاد فرزین اردلان

Read more

انگلیسی پایه هشتم درس 2 – مدرسه دانش آموزان استثنایی در ایران

انگلیسی پایه هشتم درس 2 - مدرسه دانش آموزان استثنایی در ایران با تدریس علیرضا مامانی با مشکل کم بینایی

Read more

علوم پایه هفتم درس 5 – مدرسه دانش آموزان استثنایی در ایران

علوم پایه هفتم درس 5

Read more

ریاضی پایه هفتم فصل صفر بخش 1 – مدرسه دانش آموزان استثنایی

ریاضی پایه هفتم فصل صفر در مدرسه دانش آموزان استثنایی در ایران با تدریس استاد فرزین اردلان

Read more

🤙 WhatsApp