Log in

آموزش مکالمه فارسی به غیر فارسی زبانان

Last updated on November 21, 2022 by with 12 Views and Reading Time: 2 minutes
#110819

آموزش مکالمه فارسی

سلام، برای کلاس بعدی درس فارسی وسایل ارتباط جمعی را ببینید. سپس به سوال های آن در انجمن فارسی “مکالمه فارسی درباره وسایل ارتباط جمعی” پاسخ دهید.

برای فعالیت بهتر، کامنت های یکدیگر را هم خوانده و از همدیگر درباره موضوع مربوطه سوال بپرسید. به علاوه، به کامنت های همدیگر جواب دهید.

در این درس، شما با تاریخچه وسایل ارتباط جمعی آشنا می شوید. از زمان های بسیار دور تا به حال تغییرات زیادی در نحوه ارتباط انسان ها با یکدیگر روی داده است. با خواندن این درس، شما با واژگان فارسی در متن و در ارتباط با موضوع “وسایل ارتباط جمعی آشنا می شوید.

We respond to all comments immediately. View the 20 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums.

Leave a Comment