ارتباط با مردم دنیا از راه اینترنت انجمن آموزش زبان فارسی

#110979

۱- .من بیشتر پیام می فرستم و زنگ می زنم برای اینکه وقتی من آن ها را استفاده می کنم می توانم با مردم در ارتباط باشم

۲- .آره. من از آنلاین بودن کلاس ها راضی هستم. اما من دوست ندارم وقتی ارتباط بد است و مشکل دارد

۳- .امروزه مردم از اینترنت برای کار، نگاه کردن به اخبار، تماس گرفتن با مردم و حتی برای بازی کردن استفاده می کنند

Last updated on November 26, 2022 by