Log in

آموزش زبان فارسی درباره از این شاخه به اون شاخه پریدن

Last updated on January 8, 2023 by with 6 Views and Reading Time: 2 minutes
#112374

از این شاخه به اون شاخه پریدن در انجمن آموزش زبان فارسی

1- مشکل اصلی پیشل این بود که هرگز کاری را قبل از شروع کار دیگر تمام نمی کرد و همین باعث می شد که اصلاً کاری را تمام نکند.

2- پیشل نمی توانست بادبادک درست کند چون نمی توانست تصمیم بگیرد از چه رنگی استفاده کند و حواسش پرت شد و به سمت کشتزار رفت.

3- پیشل وقتی خانه‌اش را زرد رنگ می‌کرد خیلی خوشحال بود، برای اینکه حالا می‌داند که باید یک کار را در یک لحظه تمام کند، نه اینکه خیلی کارها را شروع کند اما آنها را تمام نکند.

4- یاد گرفتم که اگر می خواهی کاری را تمام کنی، اگر هنوز اولین کار را تمام نکرده ای، باید کار دیگری انجام ندهی.

We respond to all comments immediately. View the 20 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums.

Leave a Comment