Log in

استفاده از تکنولوژی جدید در انجمن آموزش زبان فارسی

Last updated on December 2, 2022 by with 8 Views and Reading Time: 2 minutes
#111174

۱- .تکنولوژی جامعه را تحت تاثیر قرار داده است برای اینکه ارتباطات را نسبت به قبل بسیار آسان تر می کند

۲- .من از سن کم یاد گرفته ام که چجوری از تکنولوژی استفاده کنم بنابراین استفاده کردن تکنولوژی جدید برای من سخت نیست

۳- .من همه تکنولوژی ها را دوست ندارم اما بعضی را دوست دارم

۴- .یکی از تأثیرات منفی تکنولوژی این است که مردم کمتر بیرون می روند و روی تلفن خود می مانند. این برای سلامتی شما بد است

۵- .من فکر می کنم وقتی به رستوران می روید ربات ها سفارش شما را می گیرند

۶- .قبل از تکنولوژی مردم با کتاب یاد می گرفتند.حالا مردم از تکنولوژی برای مطالعه، کلاس و برای انجام دادن کارهای خود استفاده می کنند

We respond to all comments immediately. View the 20 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums.

Leave a Comment