Log in

آموزش زبان فارسی درباره اهمیت شغل برای غیر فارسی زبانان

Last updated on January 9, 2023 by with 12 Views and Reading Time: 2 minutes
#112433

موضوع اهمیت شغل ها در آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان در انجمن زبان فارسی

به نظر من دکتر بودن مهم تر از شغل های دیگر است. ولی به نظر من همه ی شغل ها مهم هستند و ما به آن ها نیاز داریم

وقتی که یک آدم کار اشتباهی انجام بدهد باید به آن بگویم نه کن یا نه

که بیشتر از هد غذا نخوریم٫ به موقع غذا بخوریم٫ صبحهانه بخوریم٫ غذا های مناسب بخریم٫ زیاد نمک نخوریم٫ ورزش کنیم و زیاد غذا های بیرون را نخوریم

این بود که او نباید به بچه اش زیاد غذا ندهد و به هرچیزی آره نگوید

این است که با بدن سالم عقل آدم بهتر کار میکند

به نظر من عادت کردن به چیز دیگری سخت است چون باید آن کار را خیلی انجام بدهیم و اگر میخواهیم عادت بد را ببریم باید کاری که خوب است را زیاد انجام بدهیم و آن عادت بد را کم انجام بدهیم

من بعضی از غذاهای مفید را خیلی دوست دارم

We respond to all comments immediately. View the 20 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums.

Leave a Comment