Log in

بازی رایانه ای در انجمن آموزش زبان فارسی برای مکالمه

Last updated on November 26, 2022 by with 8 Views and Reading Time: 2 minutes
#111045

بله، درسته. بازی رایانه ای، مخصوصا اگر به شکل گروهی و با اعضای خانواده و یا دوستان انجام شود، خیلی سرگرم کننده است. بازی کامپیوتری در وقت آزاد، شادی آور است و خستگی را برطرف می کند.

امروزه، استفاده از تکنولوژی و اینترنت برای سرگرمی نیز بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. به نظر من، خیلی خوب می شود اگر فعالیت های سرگرم کننده ما کمی هم آموزنده باشند تا با انجام دادن آنها، هم استراحت کنیم و خستگی ما برطرف شود، و هم مطالب مفیدی را بیاموزیم.

همچنین، من عقیده دارم که باید حتی در گذراندن وقت آزاد خود، کمی دقت کنیم تا بتوانیم به بهترین شکل ممکن، از وقت آزاد خود استفاده کنیم. استفاده بهینه از وقت آزاد باعث می شود ما انرژی خوبی برای انجام دادن کارها و وظایف مهم خود به دست بیاوریم.

We respond to all comments immediately. View the 20 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums.

Leave a Comment