تجربه اردو رفتن موضوع مکالمه فارسی و تمرین نوشتن فارسی

#109808

امیدوارم به زودی اردو رفتن را تجربه کنی. تجربه اردو رفتن میتواند هیجان انگیز باشد چون ممکن است حوادث غیر منتظره اتفاق بیفتد. اگر این اتفاق برای شما پیش بیاید چه کار می کنید؟

Categories:

This page was published on by