Log in

تربیت درست فرزند در انجمن آموزش زبان فارسی

Last updated on November 12, 2022 by with 9 Views and Reading Time: 2 minutes
#110560

درباره تربیت درست فرزند، کاملا درست گفتی. اگر مادر دزد جوان، از همان ابتدای دزدی، جلوی او را می گرفت و او را تشویق نمی کرد، سرانجام کار او به اینجا نمی کشید. جلوی کار بد و ناپسند را باید هرچه زودتر گرفت. درباره این داستان و نقش تربیت درست فرزند، باید اضافه کنم که نه تنها مادر، فرزندش را تنبیه نکرد، بلکه او را تشویق هم کرد.

البته، به نظر من، پسر هم وقتی بزرگتر شد، باید کمی بر رفتار و کردار خود نظارت می کرد چون دیگر فرزند کوچکی نبود و عاقل و بالغ شده بود. هرچند نقش تربیت فرزند را نباید نادیده گرفت.

We respond to all comments immediately. View the 20 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums.

Leave a Comment