تو نیکی می کن و در دجله انداز انجمن آموزش زبان فارسی

#110724

تو نیکی می کن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز یک ضرب المثل فارسی به شکل شعر است که درباره موضوع پاداش کار نیک و کمک کردن به دیگران است.

همان طوری که شما به درستی اشاره کردید، در این داستان فارسی، چوپان نخست به شیر کمک کرد بدون اینکه توقعی داشته باشد. ولی پس از مدتی، همان شیر توانست به چوپان لطف کند و با او با مهربانی برخورد کند.

معنی ضرب المثل بالا این است که تو اگر کار خوبی را انجام بدهی و آن را در رود دجله (در کشور عراق) بیندازی، خداوند در زمان و مکان دیگری مثلا در یک بیابان که حتی فکرش رو هم نمی کنی، پاداش کار خوبت را به تو باز خواهد داد.

Categories:

This page was published on by