عادت کردن یا خو گرفتن به انجام کارها در آموزش فارسی

#110570

بله، کاملا درست گفتی.

این داستان درباره عادت کردن به انجام کارها یا خو گرفتن گفته است. ضرب المثل “تخم مرغ دزد، شتر دزد می شود” نیز به همین موضوع اشاره دارد. یعنی وقتی کاری به طور روزانه تکرار شود به آن عادت کرده و گاهی ناخودآگاه آن را انجام می دهیم.

از طرف دیگر، بیشتر رفتارهای ما در دوران کودکی شکل می گیرد. اگر مادر پسرک، او را برای اولین بار سرزنش می کرد و پسرک را متوجه کار اشتباهش می نمود، او یاد می گرفت و کارش را تکرار نمی کرد. تکرار یک کار در طول زمان باعث می شود که به آن خو بگیریم. تغییر رفتارهای بد خیلی سخت است و اراده قوی می خواهد.

درست است که بعضی از رفتارهای اشتباه می تواند در کودکی در ما شکل بگیرد ولی در دوران بزرگسالی، همه نسبت به خوب و بو بودن رفتارها آگاهی دارند. بنابراین، پسرک می توانست در بزرگسالی دست از رفتار بد خود بردارد. نظر شما در این مورد چیست؟

Categories:

This page was published on by