داستان تخیلی کودکانه موضوع مکالمه زبان فارسی

#109867

من دوست دارم کتاب های داستان تخیتی بخوانم چون جالب هستند و توجه من را به خود جلب می کنند. نام آخرین کتابی که خواندم ریستارت است. این کتاب به من کمک کرد تا کلمات سخت تری را یاد بگیرم. من معانی کلمات جدید را از این کتاب یاد گرفتم.

Last updated on October 18, 2022 by