داستان فارسی برای کودکان در انجمن آموزش زبان فارسی

#110733

۱- .شیر به چوپان حمله نکرد چون چوپان را شناخت و فهمید همان چوپانی است که به او کمک کرد

۲- .نه من از داستان انگلیسی استفاده نکردم. داستان فارسی را خواندم و از فیلم فارسی کمک گرفتم

۳- .چون چوپان با مهربانی به شیرکمک کرد‍‍، شیر هم وقتی چوپان کمک می خواست به او کمک کرد. برای همین مهربانی چوپان برای خودش هم مفید بو‍د

۴- .چون چوپان مهربان بود و از ناراحتی شیر ناراحت شده بود برای همین به شیر کمک کرد

Last updated on November 19, 2022 by