آموزش زبان فارسی با موضوع دشواری انتخاب

#112376

۱- .مشکل اصلی پیشل این بود که او نمی توانست انتخاب کند که چه رنگ یا بذری را می خواهد استفاده کند یا چه کاری را می خواهد انجام دهد. برای این علت نتوانست کاری را انجام دهد

۲- .پیشل نمی‌ توانست بادبادک بسازد برای اینکه نمی‌ توانست انتخاب کند از چه رنگ پارچه استفاده کند

۳- .وقتی پیشل خانه اش را زرد رنگ کرد خوشحال بود برای اینکه زرد رنگ مورد علاقه اش بود و آن روز کاری انجام داد

۴- .من یاد گرفتم که اگر می‌ خواهی کاری را انجام دهی، اول باید کاری را که اول انجام می دهی را تمام کنی و بعدا یک کار دیگر را انجام دهی.

Categories:

This page was published on by