Log in

دفتر یادداشت روزانه در انجمن آموزش زبان فارسی

Last updated on December 17, 2022 by with 7 Views and Reading Time: 2 minutes
#111567

استفاده از دفتر یادداشت روزانه برای نظم دادن به کارها بسیار ایده آل است. من خود از این روش بسیار استفاده کرده ام و جواب خیلی خوبی از این تکنیک گرفته ام. حتی به نظر من، این روش از روش های دیجیتالی مثل تقویم گوگل هم مناسب تر است.

من برای آسایش خیال خود، از یک سررسید سالانه استفاده می کنم. حتی نوشتن کارهای روزانه یکی از راه های پیشرفت در آموزش زبان دوم می باشد. یعنی شما می توانید کارهای خود را به زبان فارسی و یا انگلیسی بنویسید و همینطور بنویسید که چگونه و در چه زمانی می خواهید آن کارها را انجام دهید.

We respond to all comments immediately. View the 20 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums.

Leave a Comment