شکل گرفتن شخصیت در انجمن آموزش زبان فارسی

#110289

خیلی ممنون که ما را با این داستان ری ستارت آشنا کردی برای من خیلی جالب بود.

نویسنده در این داستان بیشتر خواسته است که تاثیر جامعه و اطرافیان را بر رفتارهای افراد نشان دهد. من هم فکر می کنم شخصیت ما در طول زمان می تواند تغییر کند.

مطالعه و آشنایی با زبان های مختلف، ارتباط با دیگران، اندیشه و تفکر در شکل گرفتن شخصیت افراد تاثیر زیادی دارد.

Categories:

This page was published on by