ضرب المثل فارسی تخم مرغ دزد شتر دزد می شود

#108951
Samira Ghafari
Participant

معنی ضرب المثل فارسی تخم مرغ دزد٫ شتر دزد می شود ین هست که اگر یک اتفاق‌ ‌‌‌‌ناپسند را را چند بار انجام بدهید به آن کار وابسته مشوید

او دزد را تشویق کرد برای دزدی کردن

آن کاره اشتباهی بود برای آن که کاری کرد که پسرش باز هم دزدی کند و دزدی کردن را دوست داشته باشد

Categories:

This page was published on by