Log in

ضرب المثل فارسی تخم مرغ دزد شتر دزد می شود

Last updated on September 15, 2022 by with 9 Views and Reading Time: 2 minutes
#108951
Samira Ghafari
Participant

معنی ضرب المثل فارسی تخم مرغ دزد٫ شتر دزد می شود ین هست که اگر یک اتفاق‌ ‌‌‌‌ناپسند را را چند بار انجام بدهید به آن کار وابسته مشوید

او دزد را تشویق کرد برای دزدی کردن

آن کاره اشتباهی بود برای آن که کاری کرد که پسرش باز هم دزدی کند و دزدی کردن را دوست داشته باشد

We respond to all comments immediately. View the 20 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums.

Leave a Comment