فواید اردو موضوع مکالمه فارسی برای غیر فارسی زبانان

#109804

۱- من نمی دانم هنوز اگر من رفتن به اردو را بیشتر دوست دارم یا در هتل بمونم برای ینکه من هیچ وقت به اردو نرفتم. اما به نظر من رفتن به اردو بسیار سرگرم کننده است!

۲- درباره فواید اردو رفتن، رفتن به اردو می تواند مفید باشد برای ینکه می توانید دوستان خود را بهتر و بیشتر بشناسید.

Categories:

This page was published on by