مدیریت زمان با استفاده از دفتر یادداشت

#111544

برای مدیریت زمان باید برنامه ریزی کنیم. برای اینکار می توانیم از یک دفتر یادداشت استفاده کنیم. در دفتر یادداشت می نویسیم چکار می خواهیم در ان روز بکنیم. من دفتر یادداشت ندارم ولی می خواهم یکی بگیرم

و در ان برنامه روزم را بنویسم

Last updated on December 17, 2022 by