Log in

نتیجه کمک به دیگران در انجمن آموزش زبان فارسی

#110691

1. شیر در قفس به چوپان حمله نکرد برای اینکه متوجه شد که همان چوپان است که وقتی دستش زخمی شد به او کمک کرد.

2. برای خواندن داستان از داستان فارسی استفاده کردم و فیلم فارسی کمک کرد.

3. چون چوپان در مواقع نیاز به شیر کمک کرد، شیر محبت را به چوپان پس داد که او به آن نیاز داشت. این چیزی است که وقتی شما مهربان هستید اتفاق می افتد.

4. چوپان برای کمک به شیر شجاع بود برای اینکه فهمید که شیر به کمک او نیاز دارد برای اینکه شیر دستش را بالا برد و به او نشان داد. چوپان بسیار مهربان بود و می خواست به شیر بیچاره کمک کند.