Log in

نفی مضاعف در زبان فارسی با مثال برای غیر فارسی زبانان

Last updated on January 9, 2023 by with 7 Views and Reading Time: 2 minutes
#112439

قانون نفی مضاعف در زبان فارسی برای غیر فارسی زبانان که در این انجمن به آن می پردازیم. در زیر، یک مثال از قانون نفی مضاعف یا نفی دوگانه که فارسی آموز ما به اشتباه از آن استفاده کرده است را برای شما توضیح می دهیم.

او نباید به بچه اش زیاد غذا ندهد و به هرچیزی آره نگوید = او نباید به بچه اش زیاد غذا بدهد و به هر چیزی آره بگوید

آفرین امیرعلی. واقعا عالی و کامل نوشتی. در زیر، به برخی از اشتباه های شما اشاره می کنم:

باید به آن بگویم نه کن یا نه = باید به او بگوییم نکن یا نه

بیشتر از هد = بیش از حد

صبحهانه = صبحانه

غذا های مناسب بخریم = غذاهای مناسب بخوریم

عادت بد را ببریم = عادت بد را از بین ببریم

We respond to all comments immediately. View the 20 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums.

Leave a Comment