نفی مضاعف در زبان فارسی با مثال برای غیر فارسی زبانان

#112439

قانون نفی مضاعف در زبان فارسی برای غیر فارسی زبانان که در این انجمن به آن می پردازیم. در زیر، یک مثال از قانون نفی مضاعف یا نفی دوگانه که فارسی آموز ما به اشتباه از آن استفاده کرده است را برای شما توضیح می دهیم.

او نباید به بچه اش زیاد غذا ندهد و به هرچیزی آره نگوید = او نباید به بچه اش زیاد غذا بدهد و به هر چیزی آره بگوید

آفرین امیرعلی. واقعا عالی و کامل نوشتی. در زیر، به برخی از اشتباه های شما اشاره می کنم:

باید به آن بگویم نه کن یا نه = باید به او بگوییم نکن یا نه

بیشتر از هد = بیش از حد

صبحهانه = صبحانه

غذا های مناسب بخریم = غذاهای مناسب بخوریم

عادت بد را ببریم = عادت بد را از بین ببریم

Categories:

This page was published on by