کسره در زبان فارسی

#112263

استفاده درست از کسره در زبان فارسی اهمیت زیادی دارد. کسره برای ربط دادن دو یا چند واژه فارسی استفاده می شود. در این دیدگاه یا کامنت، شما در مورد استفاده از کسره، چند اشتباه کوچک داشتید که در اینجا به شما توضیح می دهیم. معمولا غیر فارسی زبانان، در مورد استفاده درست از کسره و صداهای کوتاه در زبان فارسی با مشکل مواجه می شوند که کاملا عادی می باشد.

کاره دیگری = کارِ دیگری، چون “ه” جزء واژه “کار” نیست. پس در نتیجه، باید “کارِ دیگری” نوشته شود. در واژه “خانه”، حرف “ه” جزء اصلی واژه می باشد.

بلاخره = بالاخره، که یک واژه عربی است و به این شکل نوشته می شود

انتخاب خود را کردو بود = انتخاب خود را کرده بود

تول بکشد = طول بکشد که باید از حرف طا استفاده کنید.

Categories:

This page was published on by