گذراندن اوقات فراغت موضوع انجمن آموزش زبان فارسی

#109947

گذراندن اوقات فراغت در زبان فارسی

بله، حتما و با کمال میل. درباره گذراندن اوقات فراغت یا وقت آزاد در زبان فارسی صحبت می کنیم. ما یک موضوع هم در انجمن آموزش زبان فارسی درباره گذراندن وقت آزاد یا اوقات فراغت داریم. می تونیم برای کلاس آنلاین فارسی در جلسه بعد، از موضوع گذراندن وقت آزاد در زبان فارسی استفاده کینم.

همچنین، درسی درباره وقت آزاد در زبان فارسی به همراه ویدیو در سایت ما وجود دارد. شما می تونید این درس را پیش از کلاس فارسی مطالعه کنید و ویدیوی آن را ببینید. در سر کلاس، با این موضوع و واژگان فارسی درباره آن بیشتر آشنا می شویم.

Categories:

This page was published on by