یادگیری آنلاین زبان فارسی برای غیر فارسی زبانان

#110980

1- بیشترین استفاده را از پیامک و تماس در گوشی دارم.

2- من از یادگیری آنلاین فارسی راضی هستم برای اینکه انجام آن به صورت آنلاین راحت تر است و شامل موارد زیادی مانند داستان و فیلم است که به ما در درک داستان کمک می کند.

3- در دنیای امروز ما از اینترنت برای بسیاری از موارد مانند برقراری ارتباط، یادگیری و سرگرمی استفاده می کنیم.

Categories:

This page was published on by