Reply To: Delara & Parisa Fallah Portfolio Assessment

#107820
Hajar Aziz Zanjani
Participant

برای کلاس بعدی می توانید درس زیر را دیده و به سوال های آن در کامنت جواب دهید.

زندگی فلورانس نایتینگل برای آموزش زبان فارسی

همین جا در پاسخ به این فعالیت بنویسید که شما چه کسی را می شناسید که با کارش تغییر بزرگی را بوجود آورده است؟

Categories:

This page was published on by