Log in

Reply To: مکالمه فارسی درباره رخدادهای طبیعی کلاس فارسی

Last updated on September 23, 2022 by with 10 Views and Reading Time: 2 minutes
#109255

1. به نظر من خطرناک ترین بلای طبیعی سیل است چون می تواند خیلی چیزها را از بین ببرد و برای مردم بسیار خطرناک است

2. یک بار زمانی که در آمریکا بودیم من و خانواده ام در یک زلزله بودیم اما خوشبختانه این زلزله بسیار کوچک و کوتاه بود و هیچ آسیبی ندیدیم

3. راه هال های مختلفی برای بلایای طبیعی وجود دارد، اما به نظر من باید همیشه برای هر بلای طبیعی آماده باشید که خیلی ریسک دار

نباشد

We respond to all comments immediately. View the 20 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums.

Leave a Comment