Reply To: آموزش خواندن و نوشتن فارسی درباره شغل پرستاری

#109599

آفرین آلتا. از اینکه به این خوبی، فارسی نوشتن رو تمرین می کنی، خیلی خوشحالم.

فلورانس نایتینگل برای سربازان جنگی که مجروح می شدند خیلی زحمت می کشید و با مهربانی از آنها پرستاری و مراقبت می کرد.

یخاد کرد = ایجاد کرد

به دیدن بیماران خود سر می زد. = به دیدن بیماران خود می رفت / به بیماران خود سر می زد.

Last updated on October 4, 2022 by