Reply To: خواندن و نوشتن فارسی درباره رفتن به اردو

#109806

1. من هنوز به اردو نرفتم اما فکر می کنم هتل را بیشتر دوست دارم چون تمیزتر و امن تر است

2. رفتن به کمپ مفید است چون می توانید با طبیعت آشنا شوید

Last updated on October 16, 2022 by