Reply To: آلودگی محیط زیست و چگونگی مراقبت از زمین

#110041
Samira Ghafari
Participant

ما اگر وسایل کمتری بخریم دیگه به کارخانه های کمتری نیاز داریم چون که کارخانه ها دود زیادی درست میکنند و این برای زمین بد است. ما همین کار را باید با ماشین ها هم انجام بدهید مثلاً از دوچرخه یا وسایل نقلیه مثل اوتوبوس استفاده کنیم. یک دلیل دیگر این است که ما نباید در تبیین اشغال بندازیم

Last updated on October 27, 2022 by