مدرسه فارسی LELB Society

#111658

سلام، پیشاپیش شب یلداتون مبارک باشه. اعضای مدرسه فارسی LELB Society،  شب خوبی را برایتان در کنار خانواده آرزو دارد.

برای این هفته درس “فعل کمکی در فارسی” را ببینید. تمرین مربوط به این درس را در انجمن فارسی “تمرین نوشتن با فعل کمکی در فارسی” انجام داده و پاسخ دهید. اگر سوالی درباره درس داشتید می توانید بپرسید.

Last updated on December 20, 2022 by