Log in

آموزش زبان فارسی آنلاین با منابع فارسی متنوع

Last updated on December 24, 2022 by with 9 Views and Reading Time: 3 minutes
#111808

آموزش زبان فارسی آنلاین با درس های متنوع و کاربردی

۱-

خواستن – من می خواهم یک سگ بگیرم

مایل بودن: من مایل هستم که زیاد سفر کنم

توانستن: پدرم می تواند خوب رانندگی کند

اجازه دادن: مادرم اجازه داد که پریسا به خانه دوستش برود

شدن: تیم آرژانتین برنده جام جهانی شد

گذاشتن: دوستم غذا را در ماکروویو گذاشت

امکان داشتن: امکان دارد که من امروز شنا بروم

احتمال داشتن: احتمال دارد دوستم به لندن سفر کند

لازم بودن: وقتی سوار چرخ وفلک می شوید لازم است که کمربند خود را ببندید

مجبور بودن: وقتی مریض می شوی مجبور هستی دارو بخوری

باید: بچه ها باید به مدرسه بروند

نباید: نباید دریا را کثیف کنیم

امیدوار بودن: من امیدوار هستم که به کلاس بسکتبال بروم

۲-

من امیدوار بودم در مسابقه برنده شوم

برای سلامت بدن باید بهداشت خود را رعایت کنیم

امروز دیر از خواب بیدار شدی، امکان دارد به موقع سر کار نرسی

پریسا امروز به مدرسه نیامده بود، احتمال دارد اتفاقی برایش افتاده باشد

هوا خیلی سرد شده، لازم است لباس بیشتری بپوشی تا سرما نخوری

امیدوارم آخر هفته فرصت داشته باشم شما را ببینم

We respond to all comments immediately. View the 20 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums.

Leave a Comment