Reply To: آموزش زبان فارسی درباره رفتن به مدرسه – انجمن زبان فارسی

#112333

چون که او میخواست زود تر برود مدرسه چون مدرسه را خیلی دوست داشت

چون که هنوز به سنی که آدم مدرسه میرود نرسیده بود

او خودش را توی سطل قایم کرد که برادرش او را نبیند و نگوید که نمی‌تواند به مدرسه برود

بله موش موشک خواهر کوچک دم دراز است

Last updated on January 5, 2023 by