Reply To: انجمن آموزش زبان فارسی درباره مهارت تصمیم گیری با کارتون

#112393

بله، کاملا درست نوشتید. پیشل تمرکز خود را به راحتی از دست می داد و نمی توانست حواس خود را جمع کند. به همین دلیل، هیچ کاری را نمی توانست با موفقیت به پایان برساند. ولی خوشبختانه، سرانجام موفق شد با اولویت دادن به کارهای خود، حد اقل یک کار مفید را در آن روز انجام دهد.

Last updated on January 8, 2023 by