Reply To: انجمن آموزش زبان فارسی درباره تغذیه با 7 پرسش

#112860

۱- .همه شغلها خوب هستند به شرط ان که ادم ان را دوست داشته باشد.

۲- .وقتی که جلوی کار بد ادم را بگیرد

۳- .تغذیه خوب و ورزش و استراحت کافی

۴- .نمی توانست نه بگوید

۵- .یعنی اگر بدن سالم داشته باشید مغز و فکر سالم هم دارید

۶- .خیلی سخت است. باید تصمیم بگیرید و اراده قوی داشته باشید

۷- .من میوه و سبزیجات زیاد می خورم

Categories:

This page was published on by