Log in

Reply To: آموزش زبان فارسی درباره زندگینامه دهخدا با 3 ضرب المثل

Last updated on January 27, 2023 by with 10 Views and Reading Time: 2 minutes
#113217

1 – فهمیدم که دهخدا نویسنده بسیار موفقی بوده که کتابهای خوب زیادی نوشته و معروف است. او در کودکی بسیار کنجکاو بود.

2 – مادربزرگ امید به او گفت: مرغ همسایه غاز است.

3 – ضرب المثل جمله ای است که داستانی دارد که بتواند نکته ای را توضیح دهد.

4 – یعنی اگر دو نفر بدون هماهنگی کاری را انجام دهند دچار اشتباه می شوند. این را مامان به دهخدا گفت که با او غذا درست نکند.

5 – نام کتب ضرب المثل امسل و حکم است

6 – کتاب هایی که می شناسم امسال و حکم و لغت نامه دهخدا است

7 – دکتر معین آن را ادامه داد

8 – ضرب المثلی که بیشتر شنیدم: مرغ همسایه غاز است. این ضرب المثل هم تو ویدیو بود

We respond to all comments immediately. View the 20 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums.

Leave a Comment