Reply To: آموزش زبان فارسی درباره زندگینامه دهخدا با 3 ضرب المثل

#113219

۱- .از زندگینامه دهخدا یاد گرفتم که او بچه باهوشی بود

۲- .مادر بزرگ امید به او گفت مرغ همسایه غازه

۳- .مثل یا ضرب المثل یک جمله هست که خلاصه یک داستان را تعریف می کند

۴- .یعنی اگر یک کار ساده ای را دو نفر انجام دهند احتمال هست که آن کار خراب بشه

۵- .مجموعه ضرب المثلهای فارسی دهخدا امثال و حکم نام دارد

۶- .با امثال و حکم و لغت نامه دهخدا آشنا شدم

۷- .دستیار دهخدا که اسمش دکتر معین بود

۸- .من معنی این را نمی دانم

۹- .من ضرب المثل مرغ همسایه غازه را بیشتر شنیدم

Last updated on January 27, 2023 by