Reply To: Delara & Parisa Fallah Portfolio Assessment

#114285

۱- .من در مدرسه دانش کسب می کنم

.من جرات کردم در استخر بپرم

.من پدرم را تحسین می کنم

.من خویشاوند زیادی دارم

.پدرم زیرک هست

.من یک ادم نحیف دیدم

۲- .من کلمات زیادی یاد گرفتم

۳- .من بیشتر وقتم را صرف جواب دادن به سوال ها کردم

Last updated on February 17, 2023 by