Log in

تمرین نوشتن با فعل کمکی در فارسی

Last updated on December 20, 2022 by with 31 Views and Reading Time: 12 minutes
Viewing 2 reply threads
 • Author
  Posts
  • #111643

   تمرین نوشتن با فعل کمکی در فارسی

   شما در درس “فعل کمکی در فارسی” با کلمات و واژگان فارسی مربوطه آشنا شدید. فعل کمکی در فارسی برای بیان تمایل، توانایی و اجبار انجام کاری استفاده می شود.

   1- برای تمرین عملی فعل های زیر را در جمله های فارسی خودتان بکار برده و آن ها را در پاسخ به این تاپیک بنویسید.

   خواستن

   مایل بودن

   توانستن

   اجازه دادن

   شدن

   گذاشتن

   امکان داشتن

   احتمال داشتن

   لازم بودن

   مجبور بودن

   باید

   نباید

   امیدوار بودن

   2- در جمله های زیر کلمه مناسب را قرار دهید.

   – من ……. بودم در مسابقه برنده شوم.

   – برای سلامت بدن ……… بهداشت خود را رعایت کنیم.

   – امروز دیر از خواب بیدار شدی، …… به موقع سر کار نرسی.

   – پریسا امروز به مدرسه نیامده بود، ….. اتفاقی برایش افتاده باشد.

   – هوا خیلی سرد شده، ……. لباس بیشتری بپوشی تا سرما نخوری.

   – …… آخر هفته فرصت داشته باشم شما را ببینم.

  • #111807

   بهترین منابع آموزش زبان فارسی با تمرین های عملی در انجمن زبان فارسی

   خواستم – من می خواستم کفش نو بگیرم

   اجازه داد – پدرم به من اجازه داد بعد از شام دسر بخورم

   می شوم – وقتی با دوستانم هستم خوشحال می شوم

   گذاشتم – هدیه ای برای خواهرم زیر درخت کریسمس گذاشتم

   امکان دارد – امکان دارد که سال آینده سگ بگیریم

   احتمال دارد – احتمال دارد فردا باران ببارد

   لازم است – برای کلاس فارسی لازم است لپ تاپ داشته باشید

   مجبور بودیم – در زمان کرونا مجبور بودیم از ماسک استفاده کنیم

   باید – بچه ها باید با بزرگترها مهربان باشند

   نباید – مردم نباید با دیگران نامهربان باشند

   امیدوارم – امیدوارم کرونا تمام شود

   1. من امیدوار بودم در مسابقه برنده شوم

   2. برای سلامت بدن باید بهداشت خود را رعایت کنیم

   3. امروز دیر از خواب بیدار شدی، احتمال دارد به موقع سر کار نرسی

   4. پریسا امروز به مدرسه نیامده بود، احتمال دارد اتفاقی برایش افتاده باشد

   5. هوا خیلی سرد شده، لازم است لباس بیشتری بپوشی تا سرما نخوری.

   6. امیدوار هستم آخر هفته فرصت داشته باشم شما را ببینم

   • #111809

    آفرین، خیلی خوب کلمات را در جملات خودت استفاده کردی. بهترین روش آموزش زبان فارسی، به کار بردن آموخته ها در جمله سازی و صحبت کردن فارسی به شکل عملی است.

    فقط برای دو کلمه “شدن” و “گذاشتن” همان طور که در درس فعل کمکی آورده شده برای معنی “اجازه گرفتن” و “امکان داشتن” استفاده می شود.

    برای مثال: شما می گذارید از ماشین تون برای رفتن به خرید استفاده کنیم. (در اینجا گذاشتن برای اجازه گرفتن استفاده شده است)

    با تمرین، هر کاری شدنی است. (یعنی با تمرین هر کاری را می توان انجام داد)

  • #111808

   آموزش زبان فارسی آنلاین با درس های متنوع و کاربردی

   ۱-

   خواستن – من می خواهم یک سگ بگیرم

   مایل بودن: من مایل هستم که زیاد سفر کنم

   توانستن: پدرم می تواند خوب رانندگی کند

   اجازه دادن: مادرم اجازه داد که پریسا به خانه دوستش برود

   شدن: تیم آرژانتین برنده جام جهانی شد

   گذاشتن: دوستم غذا را در ماکروویو گذاشت

   امکان داشتن: امکان دارد که من امروز شنا بروم

   احتمال داشتن: احتمال دارد دوستم به لندن سفر کند

   لازم بودن: وقتی سوار چرخ وفلک می شوید لازم است که کمربند خود را ببندید

   مجبور بودن: وقتی مریض می شوی مجبور هستی دارو بخوری

   باید: بچه ها باید به مدرسه بروند

   نباید: نباید دریا را کثیف کنیم

   امیدوار بودن: من امیدوار هستم که به کلاس بسکتبال بروم

   ۲-

   من امیدوار بودم در مسابقه برنده شوم

   برای سلامت بدن باید بهداشت خود را رعایت کنیم

   امروز دیر از خواب بیدار شدی، امکان دارد به موقع سر کار نرسی

   پریسا امروز به مدرسه نیامده بود، احتمال دارد اتفاقی برایش افتاده باشد

   هوا خیلی سرد شده، لازم است لباس بیشتری بپوشی تا سرما نخوری

   امیدوارم آخر هفته فرصت داشته باشم شما را ببینم

   • #111810

    آفرین بر شما که اینقدر کامل جملات خودت را نوشتی.

    همان طور که در درس فعل کمکی گفته شده کلمه “شدن” برای “اجازه گرفتن” هم استفاده می شود.

    برای مثال: میشه من از کتاب شما استفاده کنم.

    کلمه “گذاشتن” نیز به معنی “اجازه گرفتن” استفاده می شود

    برای مثال: می گذارید من از کتاب شما استفاده کنم.

    با انجام تمرین های هر درس در مدرسه فارسی LELB Society، می توانید به شکل عملی و کاربردی فارسی را یاد بگیرید.

Viewing 2 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.

We respond to all comments immediately. View the 20 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums.

Leave a Comment