داستان شیر و چوپان در آموزش فارسی به کودکان

Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #108108
   Hajar Aziz Zanjani
   Participant

   بعد از این که داستان شیر و چوپان را در سایت دیدید و خواندید، در اینجا به زبان خودتان داستان شیر و چوپان را تعریف کنید و بنویسید.

   به دوستان خود در اینجا بگویید که از این قصه چه چیزی فهمیدید.

Viewing 0 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.
Categories:

This page was published on by