روخوانی متون فارسی از الف تا ی با ویدیو برای غیر فارسی زبانان

Learn Persian Alphabet Letter i at LELB Society with podcast

تمرین روخوانی متون فارسی از حرف الف تا ی با ویدیو برای غیر فارسی زبانان تدریس شده به زبان انگلیسی برای افزایش دایره واژگان فارسی و تمرین تلفظ درست واژگان آشنایی با حروف الفبا از الف تا واو برای آشنایی با حروف الفبای فارسی از الف تا واو، این درس را بخوانید. برای تمرین نوشتن

آموزش حرف ه دوچشم و 4 شکل آن در الفبای فارسی

Learn Persian Alphabet letter H 2-cheshm at LELB Society with Podcast

آموزش حرف ه دوچشم و 4 شکل آن در الفبای فارسی به همراه ویدیوی آموزشی، استفاده از تخته سیاه دیجیتالی و مثال های فراوان تدریس شده به زبان انگلیسی برای آموزش آنلاین زبان فارسی به غیر فارسی زبانان آموزش حرف ه دوچشم در الفبای فارسی نام حرف ه، در زبان فارسی ه دوچشم و صدای

آموزش حروف ح & خ از الفبای فارسی – آموزش آنلاین زبان فارسی

Learn Persian alphabet letter H Jimi & kh at LELB Society - Learn Persian online

آموزش حروف ح & خ از الفبای فارسی آموزش حروف ح & خ از الفبای فارسی نام حرف ح، ح جیمی، و صدای آن /he/ است. نام حرف خ، خ، و صدای آن /khe/ می باشد. در زبان فارسی، نوع دیگری از صدای /he/ وجود دارد که به آن ه دوچشم می گویند. در درس