Log in

Reply To: آموزش زبان فارسی درباره مصر باستان اهرام مصر

Last updated on October 7th, 2022 by | Category: | 26 Views | Reading Time: 2 minutes
#109700

این موضوع برای من هم خیلی عجیب و جالب بود که مصریان باستان حتی فکر می کردند که با نقشه راه که بر روی دیوارها می کشیدند، می تونستند ارواح فرعون ها رو پس از مرگ، راهنمایی کنند. در واقع، یکی از دلایل مهم مومیایی کردن هم، اعتقاد به زندگی پس از مرگ در بین مصریان باستان بود.

Chat