Reply To: آموزش زبان فارسی درباره مصر باستان اهرام مصر

#109700

این موضوع برای من هم خیلی عجیب و جالب بود که مصریان باستان حتی فکر می کردند که با نقشه راه که بر روی دیوارها می کشیدند، می تونستند ارواح فرعون ها رو پس از مرگ، راهنمایی کنند. در واقع، یکی از دلایل مهم مومیایی کردن هم، اعتقاد به زندگی پس از مرگ در بین مصریان باستان بود.

Categories:

Last updated on October 7, 2022 by