Log in

Reply To: نوشتن انشا درباره کتاب مورد علاقه شما به زبان فارسی

Last updated on October 28, 2022 by | 18 Views | Reading Time: 2 minutes
#110075

شخصیت اصلی ری استارت چیس امبروز است. چیس امبروز خیلی بچه خوبی نبود و خیلی از بچه های مدرسه اش از او می ترسیدند اما او روی سرش افتاد و تمام حافظه اش را از دست داد. او نمی داند که او بچه بدی بود، بنابراین وقتی به مدرسه می رفت گیج می شد زیرا بچه ها بیشتر از او می ترسیدند. او سعی می کند بچه خوبی باشد اما برایش سخت بود برای اینکه هنوز همه او را دوست نداشتند.