Reply To: آموزش زبان فارسی درباره زندگینامه دهخدا با 3 ضرب المثل

#113232

آفرین، خیلی خوب پاسخ دادی.

کتاب دهخدا که مجموعه ضرب المثل های فارسی است، امثال و حکم نام دارد.

ضرب المثل، یک اصطلاح و گفته است که مفهوم و معنی خاصی را در بین همه مردم دارد. یک گفتار پندآموز که مفهومی را به ما می گوید و برای منظور خاصی استفاده می شود. برای مثال می دانید مرغ همسایه غاز است یعنی چه؟

Last updated on January 27, 2023 by