Log in

استفاده مفید از وقت در انجمن آموزش زبان فارسی

Last updated on December 17th, 2022 by | Category: | 23 Views | Reading Time: 3 minutes
#111542

فکر می‌ کنم بهترین راه برای استفاده مفید از وقت تان این است که برنامه‌ ای برای روزتان تنظیم کنید تا مطمئن شوید همه چیز را به موقع انجام می‌ دهید. من معمولاً برای روزم برنامه نمی‌ گذارم، اما می‌ خواهم این کار را بیشتر شروع کنم، بنابراین عادت می‌ کنم هر روز این کار را انجام دهم.