Log in

اهرام مصر چگونه ساخته شدند موضوع تمرین نوشتن فارسی

Last updated on October 7, 2022 by | 17 Views | Reading Time: 2 minutes
#109694

به نظر من اهرام قدیمی مصر بسیار جالب هستند برای اینکه ساخت این اهرام زیبا بسیار سخت بود اما از آنجایی که برای مردم مهم بود آنها را ساختند و هرم خوفو بلندترین آنها بود. یکی دیگر از چیزهای جالب برای من این است که آنها فکر می کردند که بعد از مرگ یک نفر دوباره زنده می شود، بنابراین نقشه هایی را روی دیوارها کشیدند تا ارواح را در اهرام راهنمایی کنند. آنها همچنین برای ارواح ارزش هایی می دادند.