تمرین خواندن زبان فارسی با کتاب در انجمن زبان فارسی

#109878

خیلی خوبه، پریسا. من هم داستان های علمی – تخیلی خیلی دوست دارم. داستان های تخیلی کمک می کنند تا ذهن ما پویا بمونه و به چالش کشیده بشه. بسیاری از اختراعات امروز ما، نتیجه فیلم ها و کتاب های علمی – تخیلی بوده.

همچنین، من خیلی دوست دارم کتابی رو بخونم و فیلم آن را هم ببینم و یا برعکس، فیلمی رو ببینم و بعد، کتاب اون رو بخونم. این طوری برای من جذابیت زیادی داره. خواندن کتاب و دیدن فیلم، برای آموزش زبان فارسی هم خیلی مفید است. همان طوری که خودت گفتی، ما می تونیم واژگان زیادی را از راه خواندن کتاب و دیدن فیلم یاد بگیریم.

تخیتی = تخیلی

Last updated on October 18, 2022 by