Log in

داستانهای فارسی برای کودکان در انجمن آموزش زبان فارسی

Last updated on December 29th, 2022 by | Category: | 47 Views | Reading Time: 3 minutes

LELB Society: A Bilingual Academy of English & Persian Forums Student Portfolio Assessment at LELB Society Delara & Parisa Fallah Portfolio Assessment داستانهای فارسی برای کودکان در انجمن آموزش زبان فارسی

#112061

داستانهای فارسی برای کودکان در آموزش زبان فارسی راه بسیار مناسبی برای تمرین همه مهارت های زبانی از جمله خواندن، گوش دادن، نوشتن و صحبت کردن می باشد. به ویژه وقتی که داستان هم دارای متن باشد و هم دارای ویدیو.

فارسی آموزان هم می توانند داستان را به زبان خود تعریف کنند و خلاصه آن را بنویسند. داستان های جالب و آموزنده کودکان و نوجوانان فارسی آموز را سرگرم می کنند و به آنها درس های بزرگ و آموزنده  را در قالب داستان آموزش می دهند. بیان شفاهی داستان، راه مناسبی برای تمرین صحبت کردن در زبان فارسی می باشد. این کار هم در کلاس گروهی فارسی می تواند انجام شود و هم به شکل آموزش غیر همزمان زبان فارسی از طریق گذاشتن پیام صوتی در بین مدرس فارسی و فارسی آموز.

Chat