Reply To: خواندن و نوشتن فارسی درباره رفتن به اردو

#109815

۱- من بیشتر دوستارم دار چادر باشم اردو رفتان باحال تر است.

۲- اینکه با دوستاتی و همچنین آزادتر هستی که چه کارهایی انجام بدهی و بیشتر خوش می گذرد.

Categories:

Last updated on October 16, 2022 by